رحمت

http://www.media.welayatnet.com/19165

رحمت
رحمت بی نهایت خداوند

رحمت بی نهایت خداوند

194 0
ثبت نظر
1395/11/12-07:56
http://www.media.welayatnet.com/19155

رحمت
رحمت بی نهایت خداوند

رحمت

167 0
ثبت نظر
1395/11/06-07:58
http://www.media.welayatnet.com/19150

رحمت بی نهایت خداوند
خدا برایت نامه(قرآن) فرستاده و در آن پانصد و شصت بار تو را به مهربانی‌اش خوانده، به رحمتش ایمان داشته باش.

رحمت بی نهایت خداوند

226 0
ثبت نظر
1395/11/05-07:45