اوستا

http://www.media.welayatnet.com/19184

اوستای زرتشت
اوستای زرتشتی: دختر و خواهر خود را به موبدان بدهید تا آمرزیده شوید...

اوستای زرتشت

رای شما +
160 0
ثبت نظر
1395/11/16-08:01