ایران باستان

http://www.media.welayatnet.com/19595

توهم شادابی ایرانیان قبل از اسلام
برخی می‌پندارند ایرانیان پیش از اسلام همواره در جشن و پایکوبی و شادی و سرور بودند و پس از ورود اسلام به ایران، شادی را از میان مردم برد و غم و اندوه را در درون مردم وارد ساخت. این توهمی بیش نیست چراکه نمی‌دانند واژه جشن در لغت ایران باستان، به معنای سرور و پایکوبی نیست بلکه واژه جشن از واژه «یسن ، یسنا» برگرفته شده و به معنای پرستش و عبادت و مراسم دعاخوانی و اوستا خوانی است. ایران‌پژوه ابراهیم پورداود در جلد یکم کتاب یسنا نوشته‌اند: «لغت جشن نیز در فارسی از لغت یسن اوستائی به یادگار مانده است، چون اصلاً تمام اعیاد دینی بوده مانند عید فروردگان و عید مهرگان و در این اوقات به‌خصوصه، به ستایش و پرستش و مراسم دینی می‌پرداختند یا به عبارت دیگر "یزشنه" می‌کردند از این جهت روزهای متبرک را جشن خوانده‌اند.[1] ایران‌پژوه بزرگ هاشم رضی، محقق کتاب اوستا نیز به همین مطلب اشاره کرده است.[2] [1]. لغت نامه دهخدا، ذیل واژه «جشن»، به نقل از کتاب یسنا، ابراهیم پورداود، ج1، ص25-24. [2]. اوستا، تحقیق و ترجمه: هاشم رضی، تهران، سازمان انتشارات فروهر، 1362ش، ص151، متن کتاب: https://books.google.com/books?id=ktpODgAAQBAJ&pg=PT146&lpg=PT146&dq=#v=onepage&q&f=false

جشن از واژه یسن به معنای پرستش و عبادت و مراسم اوستاخوانی است

320 0
ثبت نظر
1396/01/14-20:04
http://www.media.welayatnet.com/19550

شریعت زرتشتی
شریعت زرتشتی: ریختن خاکستر و ادرار گاو در دهان زنان

شریعت زرتشتی: ریختن خاکستر و ادرار گاو در دهان زنان

301 0
ثبت نظر
1395/12/24-07:41
http://www.media.welayatnet.com/19549

ارث دختران
ارث دختران در ایران باستان

ارث دختران در ایران باستان

279 0
ثبت نظر
1395/12/24-07:36
http://www.media.welayatnet.com/19548

ایران باستان
تعدد زوجات در ایران باستان

تعدد زوجات در ایران باستان

319 0
ثبت نظر
1395/12/24-07:32