مردانگی

http://www.media.welayatnet.com/19760

مرد داریم تا مرد!!!!
پیرمرد خسته جانی،وارد میخانه شد با پریشان حالتی لب بر لب پیمانه شد گفتمش ای پیرمرد از چیست انقدر درهمی داد زد گفت ای جوان مردانگی افسانه شد سلامتی مردائی که تو شناسنامشون دست بردن که ببرنشون جبهه نه اونائی که تو صورتشون دست بردن تا ببرنشون...؟؟؟

سند مردانگی

631 0
ثبت نظر
1396/06/01-10:02