#هخامنشیان

http://www.media.welayatnet.com/20631

رمزگشایی از خط میخی و مسخره بازی غربی‌ها !
رمزگشایی از خط میخی و مسخره بازی غربی‌ها !

رمزگشایی از خط میخی و مسخره بازی غربی‌ها !

12 0
ثبت نظر
1397/11/05-17:18
http://www.media.welayatnet.com/20625

مردان پارسی و همسران صیغه‌ای
مردان پارسی حق نداشتند در کنار همسران رسمی خود چیزی بنوشند، آنان فقط میتوانستند در کنار همسران صیغه ای خود چنین کنند. (هخامنشیان و ازدواج موقت)

مردان پارسی و همسران صیغه‌ای

17 0
ثبت نظر
1397/11/01-08:57
http://www.media.welayatnet.com/20584

عزاداری در ایران باستان در گفتار آملی کورت
آملی کورت (Amélie Kuhrt) تاریخنگار و ایران‌شناس اهل بریتانیا می‌نویسد که عزاداری در مرگ بزرگان، جزوی از تاریخ ایرانیان باستان بود. ایرانیان در هنگام عزاداری موی سر خود را کوتاه می‌کردند و لباس عزا می‌پوشیدند... این سخن برسد به دست کسانی که ادعا می‌کنند در ایران باستان، عزا و عزاداری نداشتیم... (آملی کورت، هخامنشیان، ترجمه‌ مرتضی‌ ثاقب‌فر، تهران: انتشارات‌ ققنوس، ص 95.)

عزاداری در ایران باستان در گفتار آملی کورت

33 0
ثبت نظر
1397/06/21-07:25
http://www.media.welayatnet.com/20367

پی‌یر بریان: هخامنشیان به کمک عرب‌ها غزه را تصرف کردند
پی‌یر بریان: هخامنشیان به کمک عرب‌ها غزه را تصرف کردند

پی‌یر بریان: هخامنشیان به کمک عرب‌ها غزه را تصرف کردند

119 0
ثبت نظر
1397/03/31-13:14
http://www.media.welayatnet.com/20264

داریوش و بستن آب بر مردم!
داریوش هخامنشی و بستن آب بر مردم! داریوش آب را بر مردم بست و پس از دریافت مبلغی هنگفت آب را بر آنان باز کرد...

داریوش و بستن آب بر مردم!

102 0
ثبت نظر
1397/01/15-06:19
http://www.media.welayatnet.com/20244

فرماندهان ارتش هخامنشی سواد خواندن و نوشتن نداشتند
فرماندهان ارتش هخامنشی سواد خواندن و نوشتن نداشتند

فرماندهان ارتش هخامنشی سواد خواندن و نوشتن نداشتند

102 0
ثبت نظر
1397/01/06-20:05
http://www.media.welayatnet.com/20144

هنر مصری در مقابر هخامنشی
هنر مصری در مقابر هخامنشی

هنر مصری در مقابر هخامنشی

86 0
ثبت نظر
1396/12/03-08:13
http://www.media.welayatnet.com/20130

در دوره هخامنشی، مردم بنده شاه محسوب می‌شدند
در دوره هخامنشی، مردم بنده شاه محسوب می‌شدند

در دوره هخامنشی، مردم بنده شاه محسوب می‌شدند

93 0
ثبت نظر
1396/11/29-16:07
http://www.media.welayatnet.com/19929

نمونه‌ای از رفتار داریوش کبیر با یک اغتشاش‌گر!!!
نمونه‌ای از رفتار داریوش کبیر با یک اغتشاش‌گر!!!

نمونه‌ای از رفتار داریوش کبیر با یک اغتشاش‌گر!!!

101 0
ثبت نظر
1396/10/25-06:24
http://www.media.welayatnet.com/19928

کورش هخامنشی و شورش بلوچستان
کورش هخامنشی و شورش بلوچستان

کورش هخامنشی و شورش بلوچستان

78 0
ثبت نظر
1396/10/24-08:21
http://www.media.welayatnet.com/19925

کورش... سرزمین‌ها را لگدکوب کرد
کورش... سرزمین‌ها را لگدکوب کرد

کورش... سرزمین‌ها را لگدکوب کرد

92 0
ثبت نظر
1396/10/22-17:03
http://www.media.welayatnet.com/19921

فتح لبنان (فینیقیه) به دست کورش کبیر
چی؟! نه غزه نه لبنان...؟ پس اینو چی میگی: فتح لبنان (فینیقیه) به دست کورش کبیر...

فتح لبنان (فینیقیه) به دست کورش کبیر

117 0
ثبت نظر
1396/10/16-04:10
http://www.media.welayatnet.com/19920

کشتار مردم خراسان به دست داریوش
کشتار مردم خراسان به دست داریوش

کشتار مردم خراسان به دست داریوش

88 0
ثبت نظر
1396/10/14-08:11
http://www.media.welayatnet.com/19908

چرا پسر اردشیر دوم توسط دربار هخامنشی سر بریده شد؟
چرا پسر اردشیر دوم توسط دربار هخامنشی سر بریده شد؟

چرا پسر اردشیر دوم توسط دربار هخامنشی سر بریده شد؟

178 0
ثبت نظر
1396/09/10-06:34
http://www.media.welayatnet.com/19907

قَسَم با طعم خونِ گراز
قَسَم با طعم خونِ گراز

قَسَم با طعم خونِ گراز

150 0
ثبت نظر
1396/09/09-10:34
http://www.media.welayatnet.com/19877

اسکندر به تلافی خشونت های هخامنشیان، تخت جمشید را به آتش کشید
اسکندر به تلافی خشونت های هخامنشیان، تخت جمشید را به آتش کشید

اسکندر به تلافی خشونت های هخامنشیان، تخت جمشید را به آتش کشید

97 0
ثبت نظر
1396/08/20-07:00