#زرتشت

http://www.media.welayatnet.com/20366

اعدام دختر 12 ساله طبق قوانین زرتشتی
اعدام دختر 12 ساله طبق قوانین زرتشتی

اعدام دختر 12 ساله طبق قوانین زرتشتی

190 0
ثبت نظر
1397/03/31-07:38
http://www.media.welayatnet.com/20362

شریعت زرتشتی: پدر می‌تواند فرزند خود را برای (...) بفروشد
شریعت زرتشتی: پدر می‌تواند فرزند خود را برای (...) بفروشد

شریعت زرتشتی: پدر می‌تواند فرزند خود را برای (...) بفروشد

201 0
ثبت نظر
1397/03/27-17:07
http://www.media.welayatnet.com/20356

شریعت زرتشتی: زنی که از شوهر اطاعت نکند فاحشه است
شریعت زرتشتی: زنی که از شوهر اطاعت نکند، جه (فاحشه) است

شریعت زرتشتی: زنی که از شوهر اطاعت نکند فاحشه است

165 0
ثبت نظر
1397/03/20-02:44
http://www.media.welayatnet.com/20245

موبد مانکجی دهالا: دار و ندار ما زرتشتیان از غربی‌هاست
موبد مانکجی دهالا: دار و ندار ما زرتشتیان از غربی‌هاست

موبد مانکجی دهالا: دار و ندار ما زرتشتیان از غربی‌هاست

رای شما -
223 0
ثبت نظر
1397/01/06-20:48
http://www.media.welayatnet.com/20180

نقش ایزد زرتشتی در مسلمان شدن ایرانیان!
- در اوستا (کتاب مقدس زرتشتیان) می‌خوانیم که اهورامزدا به زرتشت امر می‌کند که زرتشتیان باید به ایزدِ تیر (تیشتر) نیاز تقدیم کرده؛ او را نیایش و برایش گوسفندی قربانی کنند. در ادامه می‌گوید کسی نباید از اراده ایزد تخطی کند. اگر کسی از او نافرمانی کند، او نیز به نشان مجازات و عذاب، چاره و درمان را برمی‌گیرد. آن وقت است که سیلاب‌ها جاری و دشمنان به ایران حمله می‌کنند. و آن هنگام، سرزمین‌های ایرانی در هم شکسته خواهد شد. اکنون رو به این جماعتِ همیشه فحاش می‌گوییم: ما با مسلمانی مردم ایران نه تنها مشکلی نداریم، بلکه اسلام را دین برتر می‌دانیم و به آن رضایت داریم و آن را نعمتی برای ایران می‌دانیم. اما باستانگرایان و موبدان زرتشتی... کسی را سرزنش نکنند. بلکه باید خود و "خدای خود" را ملامت کنند! این موبدان زرتشتی بودند که دست خود را به ظلم و ستم آلوده کردند. این مردم زرتشتی بودند که از تعالیم خدای خود سرپیچیدند. پس سخن اَوِستا جاری شد. ایزدِ تیر، که طبق اوستا در فرّ و شکوه و قدرت و اراده، با اهورامزدا همراه و همگام است، چاره و درمان را از ایران دور کرد و این چنین -به تعبیر اوستا و به زعم موبدان زرتشتی- سرزمین‌های ایران در هم شکسته شدند. آنچه شد محصول زشت کرداری موبدان و نتیجه اراده‌ی خدای آنان بود.

نقش ایزد زرتشتی در مسلمان شدن ایرانیان!

184 0
ثبت نظر
1396/12/12-09:36
http://www.media.welayatnet.com/19898

برشنوم: غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود
غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود

غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود

287 0
ثبت نظر
1396/09/04-03:40
http://www.media.welayatnet.com/19897

غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود
غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود

غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود

287 0
ثبت نظر
1396/09/04-03:36
http://www.media.welayatnet.com/19896

غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود
غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود

غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود

319 0
ثبت نظر
1396/09/04-03:35